EZ QURBAN SDN BHD 

NOTIS PRIVASI 

 

 1. Pengenalan

Bagi mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) dan peraturan-peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan dan bakal pelanggan kami. Notis ini akan memberitahu anda tentang hak-hak anda berkaitan dengan data peribadi yang telah dikumpul dan diproses oleh pihak pengurusan kami.

 1. Pengumpulan Data Peribadi

Kami telah mengumpul dan akan mengumpul data peribadi anda untuk diproses oleh pihak pengurusan kami bagi pihak anda dalam bidang urusan anda pada masa kini atau masa depan dengan Ez Qurban Sdn Bhd dan syarikat yang berkaitan dengannya. Data peribadi anda membolehkan kami untuk menjalankan operasi pengurusan dan untuk memudahkan proses pelaksanaan, yang berkaitan dengan perniagaan kami.

 1. Penerangan Data Peribadi
 • Nama
 • No Kad Pengenalan
 • Alamat
 • Nombor Telefon
 • Email

4. Tujuan untuk Pengumpulan Data Peribadi 

Ez Qurban Sdn Bhd akan menggunakan data peribadi pelanggan bagi tujuan yang berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Pengesahan maklumat peserta
 • Penghantaran resit rasmi dan sijil pelaksanaan kepada pelangga
 • Penyampaian maklumat terkini dan iklan yang berkaitan dengan EZ Qurban Sdn Bhd dan syarikat yang berkaitan dengannya

5. Sumber-sumber Data Peribadi 

Ez Qurban Sdn Bhd boleh mendapatkan data peribadi pelanggan daripada sumber-sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Borang Penyertaan
 • Borang Pendaftaran daripada Website
 • Borang yang diposkan oleh pelanggan
 • Maklumat yang diberikan melalui medium Email, Facebook, Whatsapp dan juga Panggilan Masuk
 1. Pendedahan Data Peribadi 

Kami boleh mendedahkan data peribadi pelanggan untuk syarikat yang berkaitan dengan Ez Qurban Sdn Bhd sahaja. Syarikat ini akan mengendalikan data peribadi pelanggan sebagai sulit, selaras dengan Dasar Privasi  ini, dan juga undang-undang Perlindungan Data. Data peribadi pelanggan akan diproses untuk tujuan tersebut yang tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini. Kami bertanggungjawab untuk data peribadi pelanggan yang ada di bawah kawalan pihak kami, termasuk data peribadi yang didedahkan oleh Pihak kami kepada Penjual ataupun Pihak Ketiga. Kami mengambil setiap langkah untuk menyediakan tahap yang setanding perlindungan untuk data peribadi sekiranya maklumat diproses oleh Penjual atau Pihak Ketiga. Ez Qurban Sdn Bhd komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, dasarnya serta  garis panduan dan arahan yang sepadan dengannya.

 1. Kawalan Keselamatan Data Peribadi 

Ez Qurban Sdn Bhd mengaplikasikan prosedur dan juga ciri-ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang sebarang akses di manapun mungkin yang tidak dibenarkan. Data peribadi yang diberikan kepada Ez Qurban Sdn Bhd melalui laman web atau mana-mana aplikasi, urus niaga kad kredit dalam talian akan dilindungi semasa dalam proses dengan menggunakan sistem keselamatan TLS (Transport Layer Security ), dan juga Pihak kami menggunakan sistem komputer dengan akses yang terhad yang disediakan di dalam fasiliti yang menggunakan langkah-langkah keselamatan yang fizikal. Data disimpan di dalam perkhidmatan Cloud yang dilindungi dengan sistem keselamatan termasuklah apabila Pihak kami menggunakan penyimpanan Pihak Ketiga.Tahap keselamatan data peribadi yang disimpan didalam kawasan yang bukan elektronik juga akan dikawal melalui prosedur yang ketat.

 1. Penggunaan Kuki 

Kuki yang digunakan oleh Laman Web ini adalah semata-mata dikaitkan dengan pengguna tanpa nama dan komputer mereka dan tidak memberikan data peribadi pengguna. Sesetengah kuki digunakan oleh pihak ketiga untuk menyediakan Ez Qurban Sdn Bhd dengan data mengenai keberkesanan penglibatannya dan promosinya. Kuki yang digunakan oleh Laman Web tidak mengumpulkan data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna tertentu. Di samping itu, kuki adalah bersifat sementara, digunakan semata-mata untuk meningkatkan kecekapan penghantaran terakhir. Pengguna boleh mengkonfigurasi penyemak  imbas mereka untuk memaklumkan mereka mengenai penerimaan kuki dan untuk mengelakkan pemasangan mereka pada komputer mereka.

 1. Pemindahan Data Peribadi 

Kami sangat serius dalam menyediakan tahap perlindungan dan piawaian keselamatan yang selaras dengan APDP 2010 untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut dipindahkan, disimpan, diproses atau digunakan oleh wakil kami di luar negara. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang munasabah diambil untuk memastikan bahawa semua pihak ketiga di luar Malaysia tidak menggunakan Data Peribadi anda selain sebagai sebahagian daripada Tujuan tersebut dan untuk melindungi privasi dan privasi Data Peribadi anda secukupnya. Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda keluar daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini.

 1. Tujuan Pemasaran dan Promosi

Setelah melanggan perkhidmatan kami, anda akan menerima e-mel, poskad, SMS atau panggilan berkenaan pemasaran dan/atau promosi daripada kami, yang mana termasuk promosi bermusim dan maklumat  mengenai aktiviti-aktiviti syarikat yang bakal dijalankan pada masa hadapan. Sekiranya anda tidak mahu menerima sebarang berita atau panggilan promosi, sila klik pautan “tidak bersetuju” di bahagian Fasal/Perkara 14 dan anda akan dikecualikan dari surat berita dan panggilan daripada kami atau anda boleh terus maklumkan kepada kami.

 1. Kewajipan Subjek Data

Menjadi keperluan kepada Ez Qurban Sdn Bhd untuk mengumpul dan menyimpan data peribadi pelanggan. Oleh itu, ia juga adalah wajib bagi pelanggan untuk membekalkan data peribadi kepada kami secara tepat. Jika pelanggan tidak memberi kepada kami data peribadi, Ez Qurban tidak dapat memproses data peribadi bagi pihak pelanggan, untuk tujuan yang dinyatakan dalam Fasal 4 di sini, atau tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkesan kepada pelanggan kami, dan semua hubungan antara pelanggan dan syarikat boleh ditamatkan dan tidak lagi dalam kuasa kami serta-merta.

 1. Hak Subjek Data 

a) Hak untuk meminta pembetulan Data Peribadi

Pelanggan mempunyai hak untuk meminta pembetulan dan/atau kemaskini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau yang sudah tidak digunakan. Permintaan pembetulan boleh dibuat dengan terus menghubungi kami atau melalui Whatsapp, e-mel, SMS atau anda boleh datang terus ke pejabat kami.

b) Hak untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi

Pelanggan berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi secara jelas dengan menarik balik persetujuan yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran secara langsung tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat kontrak dan dalam tempoh masa yang munasabah.

 1. Perubahan Dasar Privasi

Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Kami menasihati anda untuk menyemak laman web kami berkenaan Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila lihat notis privasi kami di laman web, www.ezqurban.org.

 1. Pengakuan dan Persetujuan**

(** Pilih pilihan yang sesuai dengan keutamaan/pilihan anda)

Saya telah membaca Notis Privasi ini dan memahami sebab-sebab pengumpulan data peribadi saya dan cara-cara di mana data tersebut boleh digunakan dan didedahkan. Saya telah diberikan Salinan Notis Privasi dan/atau telah dimaklumkan tentang perkara-perkara yang terkandung di dalamnya.

Saya juga menyedari bahawa saya boleh membetulkan data peribadi saya atas permintaan dan jika perlu.

Saya telah membaca maklumat di atas dan dengan menandatangani dan mengembalikan Salinan Notis ini, saya dengan jelas bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan, pendedahan dan pemindahan data peribadi saya oleh Ez Qurban Sdn Bhd seperti yang dinyatakan dalam Notis berikut. Sekiranya terdapat keperluan untuk menarik balik persetujuan saya untuk memproses data peribadi, saya akan menulis notis atau memaklumkan kepada pihak Ez Qurban Sdn Bhd untuk menghentikan pemprosesan data pribadi.

 

Sila tandakan yang sesuai

Saya____bersetuju /___   tidak bersetuju untuk menerima komunikasi berkenaan pemasaran dan promosi melalui e-mel ___  / panggilan telefon __  /  mesej teks __  dan/atau surat __  .

 

Tandatangan                 :

Nama                            :

Tarikh                            :

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

EZ QURBAN SDN BHD 

PRIVACY NOTICE

 

 1. Introduction

In compliance with the Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) and its regulations, this notice is issued to all our valued clients and prospective clients. This notice will inform you of your rights with regards to your personal data that has been collected and processed by our management.

 1. Collection Of Personal Data

We have collected and will collect your personal data to be processed by our management on your behalf in the course of your present or future dealings with Ez Qurban Sdn Bhd and its associated companies. Your personal data enables us to carry out the management operation and to facilitate the process of implementation, related with our business.

 1. Description Of Personal Data
 • Name
 • identity Card No
 • Address
 • Mobile No/ Phone No
 • Email
 1. Purpose For Collection Of Personal Data

Ez Qurban Sdn Bhd will use clients’ personal data for the following purposes including but not limited to:

 • Verification of participants information
 • Sending the official receipt and certificate of the implementation to the client
 • Delivering the latest information and advertising related to Ez Qurban Sdn Bhd and its associated company
 1. Sources Of Pesonal Data

Ez Qurban Sdn Bhd may obtain the clients’ personal data from the following sources including but not limited to:

 • Application Forms
 • Website Registration Form
 • Registration via the form that posted by clients
 • Information provided by email, facebook, whatsapp and incoming calls
 1. Disclosure of Personal Data

We may disclose client’s personal data to associated company with Ez Qurban Sdn Bhd only. These company will treat client’s personal data as confidential, in accordance with this Privacy Policy and with all applicable Data Protection legislation. The clients’ personal data will processed for the purpose which is subject to the terms set out herein. We are responsible for the personal data under our control, including personal data disclosed by us to a Vendor or a Third Party. We take every measure to provide a comparable level of protection for personal data should the information processed by a Vendor or a Third Party. Ez Qurban Sdn Bhd is committed to complying with the Personal Data Protection Act 2010, in particular, its policies as well as corresponding guidelines and orders.

 1. Security of Personal Data

Ez Qurban Sdn Bhd uses strict procedures and security features to prevent unauthorised access wherever possible. Personal data provided to Ez Qurban Sdn Bhd via our website or via any Applications, online credit card transactions are protected during transit using encryption such as Transport Layer Security ( TLS ), and also we use computer systems with limited access housed in facilities using physical security measures. Data  stored in cloud services is in encrypted form including when we utilize third-party storage. The level of security of personal data which kept in a non-electronic environment are also treated with strict procedures and means.

 1. Use of Cookies

The cookies used by the Website are solely associated to anonymous users and their computers and do not provide personal data on users. Some cookies are used by third parties to provide Ez Qurban Sdn Bhd with data on the effectiveness of its engagements and promotions. The cookies used by the Website not in any way collect personal data that could be used to identify a specific user. In addition, cookies are of a temporary nature use solely to improve the efficiency of the last transmission. Users may configure their browser to notify them of the reception of cookies and to prevent their installation on their computer.

 1. Transfer of Personal Data

We are very serious about providing a comparable level of protection provided by PDPA 2010 for personal data should the information be transferred to, stored, processed or used outside Malaysia by our representatives. We will work to ensure that reasonable steps are taken to ensure that all third parties outside Malaysia will not use your Personal Data except as part of the Purpose and to protect your privacy and the privacy of Personal Data. You understand and consent to the transfer of your Personal Data out of Malaysia as described herein.

 1. Marketing and promotional purposes

Upon subscribing to our services, you will be receiving marketing and/or promotional emails, postcards, calls or SMS from us, which includes seasonal promotions and information on future events. If you do not wish to receive any promotional news or calls please tick the “disagree” box at the clause 14 and you will be excluded from our newsletters and contacts or you can directly inform us.

 1. Data subject’s obligations

It is necessary for Ez Qurban Sdn Bhd to collect and to retain clients’ personal data. Therefore, it is also obligatory for clients to supply personal data to us accurately. If clients do not provide us with personal data, Ez Qurban Sdn Bhd are unable to, process personal data on clients’ behalf, for the Purpose stated in clause 4 herein, or effectively render our services to clients, and all relationships created or to be created between us can then be terminated and ceased to be in effect immediately.

 1. The rights of data subject

a) To request correction of personal data

Clients have the rights to request for correction and/or update of your personal data that is inaccurate, incomplete or outdated. Correction requests can be made by call us directly or through Whatsapp, email, SMS or  you can walk in to our company.

b) To limit processing of your personal data

Clients are entitled to limit our processing of personal data by expressly withdrawing the consent given previously, in each case, including for direct marketing purposes subject to any applicable legal restrictions, contractual conditions and within a reasonable time period.

 1. Changes to Privacy Policy

We reserve the right to amend this Privacy Policy from time to time without prior notice. We advise that you check our website for this Privacy Policy on a regular basis. Kindly view our privacy notice on the website, www.ezqurban.org.

 

 1. Acknowledgement and Consent**

(**Select the option which suits your preference)

 

 **Option 1

I have read this Privacy Notice and understand the reasons for the collection of my personal data and the ways in which the data may be used and disclosed. I have been provided with a copy of the Privacy Notice and/or have been informed of the matters therein.

I am also aware that I can correct my personal data on request and if necessary.

I have read the above information and by signing and returning a copy of this Notice, I expressly agree and consent to the use, processing, disclosure and transfer of my personal data by the Ez Qurban Sdn Bhd as described in the Notice. Should there be a need to retract my consent on processing personal data, I shall write a notice or inform to Ez Qurban Sdn Bhd to cease the processing of the personal data.

Please tick as appropriate

I _______   agree/ _____    disagree to receive communication on marketing and promotion via email ____  / phone calls _____ / text messages ____  / or

Newsletters _____ .

 

Signature             :

Name                   :

Date                     :