Terma Servis

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini oleh anda; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan tapak web ini.

Laman web ini menggunakan kuki. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda membenarkan www.ezqurban.org menggunakan kuki mengikut terma dasar privasi www.ezqurban.org.

 

Lesen untuk Menggunakan Laman Web

Melainkan dinyatakan sebaliknya, www.ezqurban.org dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek dalam laman web dan bahan di laman web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini terpelihara.

Anda boleh melihat, memuat turun dan berkongsi untuk tujuan perkongsian sahaja, dan mencetak halaman dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

   • menerbitkan semula bahan dari laman web ini (termasuk penerbitan semula di tapak web lain) tanpa kebenaran kami;
   • menjual, menyewa atau sub-lesen bahan daripada laman web;
   • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website for a commercial purpose;
   • mengedit atau mengubah suai mana-mana bahan di tapak web; atau
   • mengedarkan semula bahan daripada tapak web ini (kecuali kandungan yang disediakan secara khusus dan nyata untuk pengedaran semula).

Penggunaan yang Boleh Diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dalam apa-apa cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan pada tapak web atau kemerosotan ketersediaan atau kebolehcapaian tapak web; atau dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan sebarang tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak boleh menggunakan tapak web ini untuk menyalin, menyimpan, mengehos, menghantar, menghantar, menggunakan, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) sebarang perisian pengintip, virus komputer, kuda Trojan, cecacing, pencatat ketukan kekunci, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa had mengikis, perlombongan data, pengekstrakan data dan penuaian data) pada atau berhubung dengan tapak web ini tanpa kebenaran bertulis www.ezqurban.org.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis www.ezqurban.org.

Akses Terhad

Akses ke kawasan tertentu tapak web ini adalah terhad. www.ezqurban.org berhak untuk menyekat akses ke kawasan laman web ini, atau sememangnya keseluruhan laman web ini, mengikut budi bicara www.ezqurban.org.

Jika www.ezqurban.org memberikan anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan larangan tapak web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan dirahsiakan.

Kandungan Pengguna

Dalam terma dan syarat ini, kandungan pengguna anda bermaksud bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda serahkan ke tapak web ini, untuk apa jua tujuan.

Anda memberikan kepada www.ezqurban.org lesen di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media sedia ada atau akan datang. Anda juga memberikan kepada www.ezqurban.org hak untuk melesenkan hak ini, dan hak untuk membawa tindakan bagi pelanggaran hak ini.

Kandungan pengguna anda mestilah tidak menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang mana-mana pihak ketiga, dan tidak boleh boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau www.ezqurban.org atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai).

Anda tidak boleh menyerahkan sebarang kandungan pengguna ke tapak web yang pernah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan lain yang serupa.

www.ezqurban.org berhak untuk mengedit atau mengalih keluar apa-apa bahan yang diserahkan ke laman web ini, atau disimpan pada pelayan EZQURBAN, atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini.

Tiada Waranti

Laman web ini disediakan sebagaimana adanya tanpa sebarang representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. www.ezqurban.org tidak membuat representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan di atas, www.ezqurban.org tidak menjamin bahawa:

   • laman web ini akan sentiasa tersedia, atau tersedia sama sekali; atau
   • maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa di laman web ini membentuk, atau bertujuan untuk membentuk, nasihat dalam apa jua bentuk. Jika anda memerlukan nasihat berhubung dengan mana-mana perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus berunding dengan profesional yang sesuai.

Had Liabiliti

www.ezqurban.org tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang tort atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan, laman web ini:

   • setakat laman web disediakan secara percuma, untuk sebarang kerugian langsung;
   • untuk sebarang kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau
   • untuk sebarang kerugian perniagaan, kehilangan hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangkakan, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kehilangan atau kerosakan maklumat atau data.

Had liabiliti ini terpakai walaupun EZ QURBAN SDN BHD telah dimaklumkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

Pengecualian

Tiada apa-apa dalam penafian tapak web ini akan mengecualikan atau mengehadkan sebarang waranti yang tersirat oleh undang-undang bahawa adalah menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau mengehadkan; dan tiada dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti www.ezqurban.org berkenaan dengan mana-mana:

   • kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian www.ezqurban.org;
   • penipuan atau salah nyata penipuan di pihak www.ezqurban.org; atau
   • perkara yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang untuk www.ezqurban.org mengecualikan atau mengehadkan, atau cuba atau bertujuan untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Kewajaran

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah munasabah.

Jika anda rasa mereka tidak munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak Lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, www.ezqurban.org mempunyai kepentingan dalam mengehadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa sebarang tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja www.ezqurban.org berkenaan dengan sebarang kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web tersebut.

Tanpa prejudis kepada perenggan di atas, anda bersetuju bahawa had waranti dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi www.ezqurban.org pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima serah hak dan sub-kontraktor serta www.ezqurban.org

Peruntukan Tidak Boleh Dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian tapak web ini, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, itu tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain penafian tapak web ini.

Pampasan

Anda dengan ini menanggung rugi www.ezqurban.org dan berjanji untuk memastikan www.ezqurban.org menanggung rugi terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan sebarang jumlah yang dibayar oleh www.ezqurban.org kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang www.ezqurban.org) yang ditanggung atau dialami oleh www.ezqurban.org yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana peruntukan terma dan syarat ini[, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan terma dan syarat ini.

Pelanggaran Terma dan Syarat ini

Tanpa prejudis kepada www.ezqurban.org hak-hak lain di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dalam apa jua cara, www.ezqurban.org boleh mengambil tindakan seperti yang difikirkan sesuai oleh www.ezqurban.org untuk menangani pelanggaran tersebut, termasuk menggantung akses anda ke tapak web, melarang anda daripada mengakses tapak web, menyekat komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses tapak web, menghubungi pembekal perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menyekat akses anda ke tapak web dan/atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Variasi

www.ezqurban.org boleh menyemak terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan digunakan untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda biasa dengan versi semasa.

Assignment

www.ezqurban.org boleh memindahkan, sub-kontrak atau sebaliknya berurusan dengan www.ezqurban.org hak dan/atau kewajipan di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat ini.

Kebolehkhidmatan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain sebagai menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuat kuasa. Jika mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan adalah sah atau boleh dikuatkuasakan jika sebahagian daripadanya dipadamkan, bahagian itu akan dianggap telah dipadamkan, dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut Undang-undang Malaysia, dan sebarang pertikaian berkaitan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

www.ezqurban.org laman web rasmi ialah https://ezqurban.org

www.ezqurban.org alamat berdaftar ialah

EZ QURBAN SDN BHD NO 79-80 JALAN TIGA BATU CAVES CENTREPOINT, 68100 BATU CAVES SELANGOR

Anda boleh menghubungi www.ezqurban.org melalui e-mel di [email protected].

© 2022 EZ Qurban Sdn Bhd. Hak Cipta Terpelihara